การรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า / Privacy policy

บริษัท จิรโรจน์ อิเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ผู้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายแบรนด์ Solid Gold อย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย ผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์ www.solidgoldthailand.com ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” ให้ความสำคัญต่อการเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน

ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่ได้รับอนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ทางบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อผลประโยชน์ใดๆ นอกจากเพื่อใช้ศึกษาพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของให้ตรงกับความต้องการของสมาชิกมากขึ้นเท่านั้น

1. นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 การรับข้อมูลส่วนบุคคลการรับข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะทำการแจ้งวัตถุประสงค์การใช้ให้กับลูกค้าและนำไปใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่จำเป็นด้วยวิธีการที่ยุติธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย

1.2 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะปฏิบัติอย่างเหมาะสมภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์การใช้ และจะไม่เผยแพร่ข้อมูลไปยังบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า ยกเว้นในกรณีที่ได้รับการยินยอมทางกฎหมาย

1.3 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับบริษัทจะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งแนวทางปฏิบัติต่างๆ เป็นต้น เพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง

1.4 ระบบการควบคุมเพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในองค์กรนั้น บริษัทได้ออกกฏระเบียบข้อบังคับภายในและได้วางระบบการบริหารและควบคุมข้อมูลเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้สอดคล้องกับการใช้งานตามความเป็นจริง

1.5 การเผยแพร่และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเผยแพร่หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทเก็บรักษาไว้ ทางบริษัทจะตอบสนองต่อความต้องการนั้นด้วยความรวดเร็วภายใต้ขอบเขตของเหตุผลและความจำเป็นผ่านทางช่องทางติดต่อเฉพาะ

2. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

2.1 ชื่อ / ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ จัดส่งสินค้า ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการ หรือกิจกรรมของบริษัท เท่านั้น

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ และการออกใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี

2.3 การเข้าถึงเว็บไซต์ และ เว็บคุ๊กกี้เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของบริษัท บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านทันที โดยไม่จำเป็นต้องสอบถามความสมัครใจของท่านก่อน ข้อมูลที่ทางระบบจะเก็บ อาทิ การเก็บ Cookies, การเก็บสถิติ หรือข้อมูลอื่นๆ อันได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address), ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type), โดเมนเนม (Domain Name), บันทึกหน้าเว็บ (Web Page), ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

3. วิธีการใช้ขอมูลของท่าน

3.1 เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า /โปรโมชั่น/สิทธิพิเศษ/ บริการใหม่ รวมถึงการจัดงานอีเว้นท์ และการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ (ซึ่งท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับข่าวสารดังกล่าวได้)

3.2 เพื่อพัฒนา / ปรับปรุงสินค้าและบริการของบริษัท

3.3 สำหรับการประมวลข้อมูลภายในองค์กร และการทำวิจัย

3.4 บริษัทอาจได้รับข้อมูลของผู้ใช้บริการจากช่องทางอื่นๆ เช่น การลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบผ่าน Facebook เป็นต้น โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ตามข้อมูลที่บริษัทสามารถเก็บมาได้จากช่องทางนั้นๆ เช่น การเชื่อมต่อกับบัญชี Facebook ระบบจะมีการดึงข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ระบุไว้ใน Facebook มาเก็บไว้เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ เช่น ชื่อผู้ใช้บริการ (Username), อีเมล์แอดเดรส (E-mail Address), หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number), ที่อยู่ติดต่อ (Contact Address) หรือ รูปภาพแสดงตัวตน (Avatar) เป็นต้น และเนื่องด้วยเว็บไซต์และบริการของบริษัทมีการเชื่อมต่อไปกับเว็บไซต์อื่น บริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวมใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ บริษัทไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่า นั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้ทั้งสิ้น การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

3.5 ในกรณีที่บริษัทได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งสินค้า, การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของบริษัท เป็นต้น บริษัทจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของบริษัท

4. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่3

เราไม่มีการให้ข้อมูลของท่านแก่ บริษัท องค์กร และ บุคคล อื่น ๆ ภายนอกบริษัท ยกเว้นในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

4.1 ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากท่าน

4.2 สำหรับการประมวลผลภายนอก และ บริษัทคู่ค้าทางธุรกิจซึ่งให้บริการแก่ท่าน

4.3 สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย บริษัทมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่ หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านนั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ ต่อบริษัทและสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดอันมีต่อบริษัทที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น

5. วิธีการเก็บรักษาข้อมูล

เรามีระบบปกป้องข้อมูลของท่าน จากการถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การดัดแปลง และการถูกทำลาย ด้วยวิธีการป้องกัน ดังนี้

5.1 มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก

5.2 การใช้ Firewall

5.3 การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส

บริษัทอาจมีการส่งอีเมลให้ท่านสมาชิกเพื่อแจ้งสถานะการสั่งซื้อ จนกระทั่งสมาชิกได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย เกี่ยวกับข้อมูลของท่านสมาชิก บริษัทจะไม่ส่งอีเมลเพื่อขอทราบข้อมูลส่วนตัว และรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต หรือส่งหน้าเว็บเพจเพื่อให้ท่านสมาชิกกรอกข้อมูลดังกล่าว หากท่านสมาชิกได้รับอีเมลที่เข้าข่ายข้างต้น อย่าคลิกลิงค์ที่มากับอีเมล หรือให้ข้อมูลบัตรเครดิตเป็นอันขาด และกรุณาส่งอีเมลฉบับนั้นมายัง admin@solidgoldthailand.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง